Tho17pallm1j9s15olpp

Prohlášení a souhlas účastníka s platbami inkasovanými k tíži vyúčtování pro telefonní číslo provozované v síti O2 Czech Republic a.s. ve prospěch Content for Mobile Ltd.

 

1.             Vztah účastníka k telefonnímu číslu

Prohlašuji, že jsem oprávněn užívat SIM kartu spojenou s telefonním číslem (“MSISDN”) a toto mé oprávnění vyplývá z trvající smlouvy (“Smlouva”) uzavřené mezi mnou jako účastníkem a společností O2 Czech Republic a.s. (“O2”).

2.            Vztah účastníka k provozovateli portálu - Partnerovi

Prohlašuji, že jsem si na internetových stránkách (“Portál”) provozovaných společností Content for Mobile Ltd. (“Partner”) zřídil svůj uživatelský účet (“Účet”), který zamýšlím využívat k nákupům zboží a služeb nabízených na Portálu. Cenu těchto nákupů hodlám Partnerovi platit tak, že mu umožním, aby si do budoucna vyžádal placení od O2 s tím, že já pak O2 zaplatím částky, o které jej Partner požádal, společně s cenou za služby elektronických komunikací poskytnuté k MSISDN. Za tím účelem jsem Partnerovi umožnil identifikovat MSISDN a O2 uděluji tento souhlas, čímž umožňuji účtování k tíži MSISDN na žádost Partnera jako platební metodu pro nákupy uskutečněné na mém Účtu na Portálu. Prohlašuji, že znám Partnera i podmínky užívání Portálu a Účtu a považuji je za natolik bezpečné a důvěryhodné, že jsem se tento souhlas za níže uvedených podmínek rozhodl udělit.

3.            Souhlas účastníka s budoucími platbami k tíži MSISDN ve prospěch Partnera

Za výše uvedeným účelem dávám O2 souhlas (“Souhlas”), aby při dodržení níže uvedených výdajových finančních limitů a po dobu trvání Souhlasu vyplácel Partnerovi mým jménem a na můj náklad k tíži MSISDN peněžní částky v CZK na základě žádostí (“Žádost”), které Partner doručí O2 a v nichž kromě požadované částky uvede též alespoň jedinečný řetězec vytvořený pro Portál k identifikaci MSISDN a čas potvrzení nákupu na Portálu, a to aniž by ke každé takové výplatě byl potřebný další můj souhlas. Souhlas uděluji až do jeho odvolání.

4.             Výdajové finanční limity

Na základě Souhlasu lze provést jednotlivou platbu, jen nepřesahuje-li její výše částku CZK 1.200,– (slovy jeden tisíc dvě stě korun českých) a současně nepřesahuje-li v součtu s ostatními platebními transakcemi, které byly odsouhlasené z výše uvedeného MSISDN či zadané k jeho tíži během téhož kalendářního měsíce, částku CZK 7.100,– (slovy sedm tisíc sto korun českých). Beru na vědomí, že při zachování těchto limitů mohu na webových stránkách O2 http://moje.o2platba.cz/ nastavit, zjistit a měnit další finanční výdajové limity pouze pro platby prováděné na základě tohoto Souhlasu, a to na jednu platbu nebo na součet plateb za tam předepsané období. Za účelem zvýšení bezpečnosti je O2 oprávněn provést počáteční nastavení takových limitů.

5.             Trvání Souhlasu

 

Souhlas vznikne tím, že odsouhlasím toto jeho znění na Portálu nebo webových stránkách O2 http://moje.o2platba.cz/. Souhlas zanikne odvoláním z mé strany, výpovědí ze strany O2, dále zánikem Smlouvy z jakéhokoli důvodu nebo odsouhlasením nového znění Souhlasu pro téhož Partnera i Portál. Beru na vědomí, že Souhlas mohu odvolat na webových stránkách O2 http://moje.o2platba.cz/, a to s okamžitým účinkem od potvrzení odvolání Souhlasu na těchto stránkách. O2 je oprávněno kdykoli a bez uvedení důvodu Souhlas vypovědět tak, že mi zpřístupní oznámení o této skutečnosti, zejm. z důvodu nebezpečí podvodu či jiného narušení vzájemné důvěry nebo změn technického nastavení, pravidel O2 pro provádění plateb nebo pravidel Partnera pro Portál. Za účelem zvýšení bezpečnosti je O2 rovněž oprávněn ode mě kdykoli požadovat potvrzení již uděleného Souhlasu a podmínit tím provedení platby; pokud opětovné odsouhlasení dosavadního znění Souhlasu provedu, nemá to na jeho trvání vliv, pokud ne, je tím Souhlas odvolán.

 

6.             Zadání a provedení platby

Zadání příkazu k provedení platby je dokončeno a příkaz autorizován okamžikem doručení Žádosti Partnerem O2 během doby trvání Souhlasu. O2 proto provede platbu Partnerovi řádně a včas v souladu s takovou dohodou, ledaže O2 provedení platby oprávněně odmítne nebo ledaže Souhlas zanikl. Provedení platby O2 oznámí v SMS, kterou odešle na MSISDN po její realizaci.

7.             Zaplacení částky provedené platby O2

Zavazuji se O2 zaplatit částku odpovídající výši každé platby, o jejíž vyplacení Partner požádá doručením Žádosti O2 v době trvání Souhlasu a jejíž provedení O2 neodmítne, a to způsobem a ve lhůtě, které Smlouva stanoví pro zaplacení ceny za služby elektronických komunikací poskytnuté k MSISDN v den, kdy O2 obdržel Žádost o tuto platbu. Platím-li cenu za služby elektronických komunikací k MSISDN z předplaceného kreditu, částka provedené platby se započte proti tomuto kreditu a sníží jej, v ostatních případech bude zahrnuta v měsíčním vyúčtování cen za služby elektronických komunikací k MSISDN a placena na základě tohoto vyúčtování.

8.             Odvolání a vrácení zadané platby účastníkem

Beru na vědomí, že pokud Partner doručil O2 Žádost o provedení platby v době trvání Souhlasu, nemohu takovou platbu odvolat ani požadovat od O2 její vrácení; případný svůj nárok na vrácení částky zadané platby musím uplatňovat přímo vůči Partnerovi.

9.             Odmítnutí provést platbu ze strany O2

Beru na vědomí, že O2 odmítne provést platbu dle Souhlasu, jestliže v okamžiku doručení Žádosti o ni do O2 by tato platba porušila aktuálně nastavený výdajový finanční limit, dále jestliže Souhlas zanikl, jestliže k MSISDN není dán souhlas s poskytováním platebních transakcí ve formě platebního způsobu m-platba nebo jestliže podle Smlouvy není účastník oprávněn k MSISDN zadávat příkazy k takovým platebním transakcím. O2 je dále oprávněno odmítnout provést platbu dle Souhlasu, jestliže má odůvodněné pochybnosti o autorizaci, původu nebo oprávněnosti Souhlasu, platby či Žádosti o ni nebo jestliže jsou splněny podmínky sjednané ve Smlouvě pro omezení či přerušení poskytování služeb elektronických komunikací k MSISDN (zejm. nastane-li prodlení s placením ceny těchto služeb). Odmítnutí provést platbu O2 uskuteční nejpozději ve lhůtě, v níž by jinak byl povinen platbu provést, a v téže lhůtě odešle na MSISDN oznámení o tomto odmítnutí.

10.          Vztah k platebním způsobům dle Smlouvy

Beru na vědomí, že platby dle Souhlasu představují platební transakce v podobě platebního způsobu m-platba, které se řídí Smlouvou, a proto předpokladem provádění plateb dle Souhlasu je udržování souhlasu s poskytováním takových platebních transakcí i splnění ostatních podmínek pro jejich poskytování stanovených Smlouvou u MSISDN.

11.          Odpovědnost Partnera

Beru na vědomí, že smlouvu o nákupu zboží a služeb nabízených na Portálu se mnou uzavírá a plní Partner, jemuž dlužím cenu produktů koupených na Portálu. O2 (pouze zajišťuje placení Partnerovi v souladu se Souhlasem a Smlouvou. Proto za zboží i služby nabízené a prodávané na Portálu, jejich řádné dodání, vystavení souvisejícího daňového dokladu a odvedení DPH, dále za poprodejní podporu, řešení reklamací včetně chybného počtu a výše plateb provedených dle Žádosti Partnera i za případné vrácení zaplacené ceny z důvodu vady nakoupeného produktu či zrušení nákupu a vrácení produktu odpovídá výlučně Partner a tyto otázky se řídí jeho smluvními podmínkami.

12.          Souhlas účastníka se zpracováním osobních údajů

Dávám svolení O2 a Partnerovi, aby si vzájemně předávali a potřebnými způsoby i jinak zpracovávali MSISDN, jedinečný řetězec vytvořený pro Portál k identifikaci MSISDN, dále moje jméno a příjmení, rodné číslo či datum narození, adresu bydliště a kontaktní adresu či e-mail, jakož i informace identifikující jednotlivé položky nakoupené a placené na Portálu k tíži MSISDN včetně jejich cen, to vše za účelem a v rozsahu potřebném k vypořádání vzájemných závazků mezi mnou O2 a Partnerem jednak z nákupu zboží a služeb na Portálu, zrušení tohoto nákupu či reklamace nakoupeného produktu, jednak ze zadaných či provedených plateb, zejm. na vypořádání částek plateb i cen za jejich zprostředkování. Toto svolení uděluji po dobu trvání Souhlasu a dále do vypořádání zde uvedených vzájemných závazků.